It's all about underfloor heating

NL

Serviceovereenkomst van MAGNUM Heating Group B.V. Smart Platform

Welkom bij MAGNUM Heating Group Smart Platform!

Alvorens de Overeenkomst te aanvaarden, wordt u verondersteld alle inhoud van de Overeenkomst grondig te lezen en de voorwaarden ervan volledig te kennen, in het bijzonder de beperkende clausules of uitzonderingen. Beperkende clausules of uitzonderingen zijn vetgedrukt of in andere vormen gemarkeerd om uw aandacht te trekken. In geval van twijfel over de voorwaarden van de Overeenkomst, gelieve contact op te nemen met de relevante bedrijfsafdeling van MAGNUM Heating Group. U mag de dienst niet gebruiken voordat u alle voorwaarden van de Overeenkomst, relevante overeenkomsten en regels, enz. heeft gelezen en geaccepteerd. Zodra u "akkoord gaat en de Overeenkomst indient" selecteert (zie de registratiepagina voor gedetailleerde formuleringen) en de registratieprocedure voltooit, of u gebruikt de dienst in welke vorm dan ook, zal het worden geacht dat u de beperking van de Overeenkomst en de regels hierboven gelezen en aanvaard hebt. In het geval van een inbreuk op de Overeenkomst heeft MAGNUM Heating Group het recht om de dienst eenzijdig te beperken, op te schorten of te beëindigen voor u, en heeft het recht om uw relevante verantwoordelijkheden te onderzoeken.

De Service Overeenkomst (hierna te noemen "de Overeenkomst") is ondertekend door u en MAGNUM Heating Group B.V.. (hierna te noemen "MHG"). Het omvat (maar is niet beperkt tot) de Privacy Policy van MHG Smart Platform en andere inhoud. In geval van wijziging zal MHG een dergelijke wijziging zonder verdere kennisgeving op haar officiële website bekendmaken. Na bekendmaking worden de gewijzigde overeenkomst en regels automatisch onderdeel van de Overeenkomst, zonder verdere kennisgeving aan u voor uw toestemming. In geval van bezwaar tegen dergelijke relevante wijzigingen, dient u het gebruik van de dienst van MHG te staken; als u de dienst blijft gebruiken, wordt u geacht geen bezwaar te hebben tegen de gewijzigde regels en stemt u ermee in zich daaraan te houden.

I. Definities van begrippen

1.1 Gelicentieerde software is software die door MHG is ontwikkeld, van het platform is gedownload en is geïnstalleerd en toegepast in specifieke mobiele systeemterminals.

1.2 Diensten verwijzen naar diensten die door MHG voor u worden geleverd. U kunt dergelijke diensten gebruiken op de mobiele terminal met de gelicentieerde software.

II. Dienst

2.1 MHG biedt u intelligente life equipment management diensten aan, op basis waarvan u via de MHG Control toegang heeft tot de intelligente terminal op het MHG Cloud Platform, en de koppeling tussen intelligente apparatuur kunt realiseren. De inhoud van de dienst omvat het beheer van intelligente apparatuur, de koppeling van scènes en het analyserapport, enz. Dergelijke functies kunnen worden geoptimaliseerd of gewijzigd op basis van veranderingen in de eisen van de gebruikers of het oordeel van de serviceleverancier, en de dienstverlening kan worden opgeschort als gevolg van regelmatig en onregelmatig onderhoud.

III. Reikwijdte van de dienst

3.1 MHG verleent u het recht om het product te gebruiken op basis van deze software.

3.2 Het is verboden om het product in licentie te geven, te verkopen, te leasen, over te dragen, in welke vorm dan ook uit te geven of voor andere commerciële doeleinden te gebruiken. 3.2 Vanwege beperkingen op het platform voor softwareaanpassing en terminals kunt u de gelicentieerde software alleen gebruiken in het geautoriseerde systeemplatform en de terminal; als u de gelicentieerde software op andere eindapparatuur installeert, kan dit uw hardware- of softwarefunctie beschadigen.

3.3 U erkent dat de gelicentieerde software alleen voor niet-commerciële doeleinden mag worden gebruikt en dat de installatie, toepassing en werking van de gelicentieerde software verboden is. Indien een dergelijke commerciële exploitatie noodzakelijk is, dient vooraf schriftelijke toestemming en toestemming van MHG te worden verkregen.

3.4 MHG mag de gelicentieerde software of relevante functies van tijd tot tijd wijzigen, upgraden of overdragen en mag nieuwe functies of diensten toevoegen aan het gelicentieerde softwaresysteem. Indien de genoemde nieuwe functies of diensten niet vergezeld gaan van afzonderlijke overeenkomsten, heeft u recht op de bijbehorende functies en diensten, die ook onder de overeenkomst vallen.

3.5 U bent verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid, integriteit en rechtmatigheid van de ingevoerde gegevens en de rechtmatigheid van de wijze waarop u de gegevens verkrijgt, en maakt van tijd tot tijd een back-up van gegevens en informatie. U draagt alle risico's voor schade en verlies van dergelijke informatie.

3.6 U dient uw rekeningnummer en wachtwoord goed te bewaren. In het geval van een veiligheidslacune voor uw account (inclusief, maar niet beperkt tot, de bekendmaking van het gebruikerswachtwoord), dient u MHG tijdig op de hoogte te stellen en zal MHG u helpen bij het nemen van relevante maatregelen. Anders wordt al het gedrag met betrekking tot uw rekening door u overgenomen en draagt u alle verantwoordelijkheden.**

V. Service applicatie standaard

5.1 U zult de gelicentieerde software op een normale manier gebruiken. De volgende manieren zijn in strijd met de applicatiestandaard:

1) Geef of deel computervirussen, wormen, kwaadaardige codes of software uit die opzettelijk het computersysteem of de gegevens beschadigen of wijzigen;

2) Verzamelen van informatie of gegevens van andere gebruikers zonder toestemming, bijvoorbeeld e-mailadres en dergelijke;

3) Kwaadwillig gebruik van het product op een automatische manier, waardoor de server wordt overbelast of de webserver en netwerkkoppelingen in andere vormen worden verstoord of beschadigd.

4) Pogingen om servergegevens of communicatiegegevens van het product zonder toestemming te bezoeken;

5) Interfereren met of schade toebrengen aan de productietoepassing door andere gebruikers.

5.2 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat:

1) MHG zal bepalen of u al dan niet betrokken bent bij het overtreden van bovenstaande normen, en uw applicatielicentie opschorten of beëindigen op basis van vaststellingsresultaten of andere beperkingen nemen op basis van overeenkomsten.

2) MHG zal bij het gebruik van de gelicentieerde software direct informatie verwijderen die in strijd is met de wet, of die inbreuk maakt op de wettelijke rechten van anderen, of die in strijd is met de door u uitgegeven overeenkomst.

3) Indien een derde partij schade lijdt als gevolg van uw inbreuk op de toepassingsnormen, draagt u zelfstandig de wettelijke verantwoordelijkheid in uw naam en beschermt en vrijwaart u MHG tegen verliezen of extra kosten die daaruit voortvloeien. Anders heeft MHG het recht om schadevergoeding te eisen.

4) Indien MHG schade lijdt als gevolg van uw schending van de relevante wetgeving of de overeenkomst, dient u MHG te vergoeden voor verliezen en (of) kosten die daaruit voortvloeien.

VI. Informatie-inhoud Standaard

6.1 U belooft dat u geen enkele handeling zult verrichten die in strijd is met de wet of ongepast gedrag door gebruik te maken van de dienst, een dergelijke handeling en gedrag omvat (maar is niet beperkt tot):

6.1.1 Het uploaden, overdragen of delen van informatie die een van de volgende inhoud bevat:

1) Het tegengaan van de basisprincipes bepaald in de Grondwet;

2) Het in gevaar brengen van de staatsveiligheid, het onthullen van staatsgeheimen, het ondermijnen van de staatsmacht en het saboteren van de eenheid van de staat;

3) het beschadigen van de eer en het voordeel van de staat;

4) Het aanzetten tot nationale haat en discriminatie en het saboteren van de nationale eenheid;

5) Het vernietigen van het religieuze beleid van de staat en het bepleiten van ketterij en feodaal bijgeloof;

6) Het verspreiden van geruchten, het verstoren van de sociale orde en het vernietigen van de sociale stabiliteit;

7) Het verspreiden van obsceniteit, porno, gokken, geweld, moord en terreur of het aanzetten tot een misdaad;

8) Het beledigen of belasteren van anderen en het schenden van de wettelijke rechten en belangen van anderen;

9) Het bevatten van inhoud van schijnvertoning, bedrog, schade, bedreiging, inbreuk op de privacy van anderen, intimidatie, inbreuk, laster, grofheid, onfatsoenlijkheid of een moreel weerzinwekkende inhoud;

10) die andere inhoud bevatten die beperkt of verboden is door de toepasselijke wetten, voorschriften, regels, bepalingen en andere wettelijke normen.

VII. Privé beleid en gegevens

7.1 Het is cruciaal voor MHG om uw persoonlijke informatie te beschermen. MHG stelt een Privacy Policy van MHG Smart Platform op, waarin inhoud met betrekking tot eigendom en bescherming van intellectueel eigendom, het verzamelen, gebruiken, delen, opslaan en beschermen van uw informatie, etc. wordt onthuld. U wordt gesuggereerd om het Privacybeleid van het MHG Smart Platform grondig te lezen.

VIII. Uitzonderingsclausules

8.1 Tenzij in wet- en regelgeving anders is bepaald, zal MHG haar best doen om de veiligheid, geldigheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de betrokken gelicentieerde software en technologieën en informatie te waarborgen, maar MHG kan dit niet garanderen vanwege de beperkingen die tegenwoordig door de beschikbare technologieën worden opgelegd. 
8.2 U begrijpt dat MHG niet aansprakelijk is voor directe of indirecte schade als gevolg van overmacht en het in gebreke blijven van een derde partij. 
8.3 U bent verantwoordelijk voor personeelsletsel of incidenteel of indirect letsel veroorzaakt door of in verband met een van de volgende ongevallen: 1) Een derde partij gebruikt de gelicentieerde software of wijzigt uw gegevens zonder toestemming; 2) Kosten en verliezen die voortvloeien uit het gebruik van de gelicentieerde software; 3) Uw misverstand over de gelicentieerde software; 4) Andere verliezen die verband houden met gelicentieerde software, veroorzaakt door redenen die niet aan MHG zijn toe te schrijven. 
8.4 Alle andere gelicentieerde software die niet door MHG is ontwikkeld en vrijgegeven of die niet door MHG is ontwikkeld en vrijgegeven, is illegale software. Het downloaden, installeren en gebruiken van dergelijke software kan onvoorspelbare risico's met zich meebrengen. MHG is vrij van wettelijke verantwoordelijkheden en geschillen die daarin ontstaan en MHG heeft het recht om de applicatielicentie en/of andere diensten op te schorten of te beëindigen. 
8.5 U bent op de hoogte gesteld van het feit dat het gebruik van het MHG Smart Platform betrekking heeft op de internetdienst, die door onstabiele factoren in alle links kan worden beïnvloed. Hoewel MHG vrijwaringsmaatregelen heeft genomen, kan de dienst worden opgeschort, beëindigd of vertraagd, of kan de dienst lijden onder toepassingsbeperkingen of toepassingsfouten als gevolg van inherente defecten van het internet en de e-communicatie, alsmede van factoren die buiten de redelijke controle van een partij bij de overeenkomst vallen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, brand, overstroming, terroristische aanslagen, pestilentie, natuurrampen, rellen, terminalvirus, hackersaanvallen, netwerkfouten en terminalfouten). U stemt er hierbij mee in dat u de bovengenoemde risico's draagt en stemt ermee in dat MHG vrij is van enige verantwoordelijkheid wanneer het normale verloop van de diensten wordt beïnvloed door het optreden van de bovengenoemde risico's.

IX. Beëindiging van de overeenkomst en schending van de overeenkomst

9.1 U dient te begrijpen dat u de gelicentieerde software zult gebruiken overeenkomstig de omvang van de autorisatie, dat u het intellectuele eigendom van de software en de inhoud van de software zult respecteren en dat u bij het gebruik van de diensten van MHG de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst zult nakomen. MHG zal de applicatielicentie beëindigen als u de overeenkomst materieel overtreedt.

9.2 Uw toepassing van de software is afhankelijk van ondersteunende diensten die worden geleverd door aan MHG gerelateerde bedrijven. Inbreuk op voorwaarden, overeenkomsten, regels, annunciatie en andere relevante regelgeving van MHG en de aan haar gelieerde bedrijven kan leiden tot het falen van het normale gebruik van gelicentieerde software, in welk geval MHG gerechtigd is de applicatielicentie te beëindigen, of maatregelen te nemen om uw applicatielicentie of andere door MHG gecontroleerde rechten en belangen te beperken zoals overeengekomen in de overeenkomst, met inbegrip van de opschorting of beëindiging van uw applicatielicentie.

9.3 Indien u de overeenkomst of andere met MHG ondertekende overeenkomsten schendt, heeft MHG het recht om de betrokken bedrijven op de hoogte te stellen en hen te verplichten beperkende maatregelen te nemen ten aanzien van uw rechten en belangen, met inbegrip van de verplichting voor de betrokken bedrijven om de levering van diensten voor u geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, en om uw schending van de overeenkomst wettelijk aan te kondigen op websites die door hen worden beheerd of daadwerkelijk worden gecontroleerd.

9.4 De gelicentieerde software wordt gedownload van het downloadplatform en u dient zich te houden aan de bepalingen van het downloadplatform, het systeemplatform en de terminalfabricage met betrekking tot de toepassingsmogelijkheden en beperkingen van de gelicentieerde software. Indien de bovengenoemde derde partij bevestigt dat u in strijd met de overeenkomst handelt en de behandeling van MHG vereist is, kan MHG uw applicatielicentie op verzoek van de derde partij beëindigen.

9.5 Wanneer de applicatielicentie wordt beëindigd, dient u het gebruik van de gelicentieerde software te staken en alle kopieën te vernietigen.

9.6 U dient alle verantwoordelijkheid voor schadevergoeding te dragen indien MHG en andere gebruikers schade lijden als gevolg van uw inbreuk op de voorwaarden van de overeenkomst.

X. Toepasselijke wetten en scheidbaarheid

10.1 Effectiviteit, uitleg, wijziging, uitvoering en geschillenbeslechting van de Overeenkomst zijn onderworpen aan Nederlands recht. Indien geen relevante wet- en regelgeving beschikbaar is, wordt verwezen naar algemene internationale handelspraktijken en (of) industriële praktijken.

10.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst kunnen door u en MHG worden beslecht door middel van vriendschappelijke onderhandelingen of worden voorgelegd aan een rechtbank in Nederland waar de Overeenkomst ter beslechting is ondertekend.

10.3 Wanneer een bepaling van de Overeenkomst door de Rechtbank van Koophandel ongeldig wordt verklaard, heeft dit geen invloed op de werking van andere bepalingen of enig deel daarvan en zullen u en MHG de geldende bepalingen te goeder trouw uitvoeren.

10.4 De Overeenkomst is ondertekend in Tholen, Nederland.